Japan

SHINGU SHOKO, LTD
6-7-5, Minoridai, Matsudo,
Chiba, 270-2231
JAPAN
Tel. +81 47 361 4701
www.shingu-shoko.co.jp